Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/05/2020

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Xây dựng chương trình thực hiện cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp

(17/02/2020)

Chính phủ đã khẳng định: Việc ban hành Nghị quyết ban hành Chương trình thực hiện cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu mới của Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay và những năm sắp tới.

Các giải pháp dự kiến để thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

(13/02/2020)

Từng bước hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đạt được, Chính phủ đã triển khai xây dựng Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 với phạm vi thực hiện là các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực gồm: văn bản hành chính, thông tư, thông tư liên tịch của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị định, nghị quyết của Chính phủ; luật của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chính phủ triển khai xây dựng chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

(12/02/2020)

Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng cải cách hành chính, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, giảm gánh nặng hành chính cho người dân, doanh nghiệp luôn là trọng tâm của Chính phủ, các cấp, các ngành đã được triển khai thực hiện trong thời gian dài, đặc biệt từ năm 2007 đến nay.