Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 20/05/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Quy trình đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Quy trình đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

(09/03/2022)

Ngày 10/02/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính (TTHC) trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thông tư 03/2022/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 28/3/2022 thay thế Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC.


Nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh

Nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh

(14/02/2022)

Ngày 09/2/2022, Văn phòng Chính phủ đã phát hành Thông cáo báo chí về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Qua xét Báo cáo của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về thực trạng cung cấp, thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

 
Đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

(14/02/2022)

Ngay sau nghỉ Tết Nguyên đán, ngày 08/02/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các nội dung về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh và hướng tới xây dựng Chính phủ số.


Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các bộ, ngành cần thực hiện để triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các bộ, ngành cần thực hiện để triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ

(20/01/2022)

Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Tại Nghị quyết, bên cạnh các nhiệm vụ giao cụ thể cho từng Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì, Chính phủ cũng đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các Bộ, ngành cần thực hiện, gồm: