Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/05/2020

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

(11/05/2020)

Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020, Thông tư số 25/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành. Theo đó, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính có sự thay đổi so với Thông tư số 291/2016/TT-BTC.

Bộ TTTT sẽ cung cấp 149 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020

Bộ TTTT sẽ cung cấp 149 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020

(28/04/2020)

Thực hiện chỉ tiêu: đến năm 2020, cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, đến tháng 3/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã cung cấp 61 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỉ lệ 30% theo yêu cầu của Chính phủ.

Tổ chức, cá nhân cần làm gì khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử?

(21/04/2020)

Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

(21/04/2020)

Từ ngày 22/5/2020, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có hiệu lực thi hành. Đây là văn bản pháp lý quan trọng quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mà thông tin được tạo lập, cung cấp, trao đổi, thu thập, xử lý, lưu trữ thông qua mạng Internet, mạng máy tính, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Các cơ quan nhà nước có liên quan tiến hành toàn bộ hoặc một số bước thực hiện thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân bằng phương tiện điện tử thông qua các dịch vụ công trực tuyến. Nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đã được Nghị định 45/2020/NĐ-CP quy định rõ.