Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 20/05/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

(07/04/2022)

Ngày 04/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 422/QĐ-TTg phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022, cụ thể:

 
Đôn đốc các nhiệm vụ cấp bách triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Đôn đốc các nhiệm vụ cấp bách triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

(06/04/2022)

Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 290/CĐ-TTg về việc đôn đốc các nhiệm vụ cấp bách triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 11/NQ-CP; chủ động, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu đề ra.

Xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử để tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện hoạt động định danh và xác thực điện tử

Xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử để tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện hoạt động định danh và xác thực điện tử

(22/03/2022)

Việc xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện hoạt động định danh và xác thực điện tử, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử. Đồng thời, phục vụ công tác quản lý dân cư của cơ quan chức năng, góp phần thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, công dân, đáp ứng yêu cầu về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân...