Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 08/12/2023

Kết luận thanh tra

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Tâm Ánh Dương

(07/12/2023)

Ngày 4/12/2023, Cục Xuất bản, in và phát hành đã ban hành Kết luận kiểm tra số 1424/KLKT-CXBIPH về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Tâm Ánh Dương.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh - Xí nghiệp in Tài chính

(07/12/2023)

Ngày 4/12/2023, Cục Xuất bản, in và phát hành đã ban hành Kết luận thanh tra số 1423/KLKT-CXBIPH về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh Xí nghiệp in Tài chính.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH In - Bao bì Đại Chúng

(05/12/2023)

 Kết luận kiểm tra số 1415/KLKT-CXBIPH ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Cục Xuất bản, in và phát hành.