Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

Kết luận thanh tra

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần PVN

(28/11/2023)

 Kết luận kiểm tra số 81/KLKT-CXBIPH ngày 24/11/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần PVN của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Kết luận Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phát hành xuất bản phẩm điện tử tại Công ty CP Fonos

(22/11/2023)

Kết luận Kiểm tra số 1824/KL-TTra ngày 22/11/2023 việc chấp hành pháp luật về phát hành xuất bản phẩm điện tử tại Công ty CP Fonos của Thanh tra Bộ.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần in Công Thành

(07/11/2023)

 Kết luận kiểm tra số 1299/KLKT-CXBIPH ngày 01/11/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần in Công Thành của Cục Xuất bản, In và Phát hành. 

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về hoạt động in Công ty TNHH In ấn - Quảng cáo và Thương mại Thành Tín

(07/11/2023)

Kết luận kiểm tra số 1297/KLKT-CXBIPH ngày 01/11/2023 về việc chấp hành pháp luật về hoạt động in Công ty TNHH In ấn - Quảng cáo và Thương mại Thành Tín của Cục Xuất bản, In và Phát hành.