Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 08/12/2023

Kết luận thanh tra

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Đà Nẵng

(07/11/2023)

Kết luận kiểm tra số 1298/KLKT-CXBIPH ngày 01/11/-2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Đà Nẵng của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Kết luận thanh tra Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc

(18/10/2023)

Kết luận thanh tra số 2004/KL-CTS ngày 10/10/2023 của Cục Tần số vô tuyến điện về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc.

Kết luận thanh tra đối với Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ Long Sơn

(04/10/2023)

 Kết luận thanh tra số 654/KL-TTVII ngày 25/9/2023 đối với Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ Long Sơn của Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực VII.