Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 08/12/2023

Lĩnh vực Viễn thông

Danh sách các doanh nghiệp có Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

(14/01/2021)

Cập nhật đến hết ngày 31/12/2020. Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.

Danh sách các doanh nghiệp có Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng

(14/01/2021)

Cập nhật đến hết ngày 31/12/2020. Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.