Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 08/12/2023

Công nghệ thông tin

Số liệu thông kê lĩnh vực an toàn thông tin mạng năm 2023

(22/11/2023)

Số liệu thông kê lĩnh vực an toàn thông tin mạng năm 2023, bao gồm số liệu chỉ tiêu về doanh nghiệp ATTT; số liệu  doanh thu, nộp ngân sách nhà nước (từ tháng 1/2023 đến tháng 11/2023).

Tải về xem tại đây.

 

Báo cáo Vietnam ICT Index

(16/10/2023)

Từ năm 2006, Vụ CNTT (nay là Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và truyền thông) đã được Lãnh đạo Bộ giao nhiệm vụ xây dựng Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT (Báo cáo Vietnam ICT Index) thường niên nhằm đánh giá xếp hạng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và các ngân hàng thương mại. Báo cáo đã được xuất bản chính thức từ năm 2013 đến nay và đã được phát hành tới các  Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đồng thời là tài liệu tham khảo quan trọng cho nhiều cơ quan, tổ  chức, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước.

Số lượng giao dịch trên nền tảng NDXP và tỷ lệ DVCTT toàn trình/tổng số DVC đủ điều kiện cung cấp toàn trình

(13/10/2023)

Số lượng giao dịch trên nền tảng NDXP và tỷ lệ DVCTT toàn trình/tổng số DVC đủ điều kiện cung cấp toàn trình, tính đến quý III năm 2023. 

Tải về xem tại đây.