Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/04/2024

Những câu hỏi thường gặp

Thông báo cho người dân về thời gian chuyển đổi

(15/08/2016)

Việc chuyển đổi và thông báo cho người dân về sự thay thế nào được tiến hành như thế nào?