Cục Thông tin cơ sở

7/7/2022 9:02:00 AM


Cục Thông tin cơ sở là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về thông tin cơ sở và hệ thống đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện (sau đây gọi tắt là lĩnh vực thông tin cơ sở).
Cục Thông tin cơ sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháo luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.39437140
Fax: 024.39437167
Emailvanthuttcs@mic.gov.vn
 
Cục trưởng:
+ Ông Nguyễn Văn Tạo
Điện thoại: 024.39436866
 
Phó Cục trưởng:

+ Bà Lê Hương Giang
Điện thoại: 024.39437139
Email: lhgiang@mic.gov.vn

+ Ông Hoàng Minh Phương
Điện thoại: 024.3943.4905
 
+ Ông Phạm Quang Hưởng
Điện thoại: 024.3943.7138
Email: pqhuong@mic.gov.vn
 
a) Các phòng:
- Văn phòng
Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh
Điện thoại: 024.3943.7140
Email: ntbhanh@mic.gov.vn
 
- Phòng truyền thanh
Trưởng phòng: Bà Cao Thị Thanh Hà
Điện thoại: 024.3975.0059
Email: cttha@mic.gov.vn
  
- Phòng Thông tin trực quan
Trưởng phòng: Ông Khổng Mạnh Tuấn
Điện thoại: 024.3975.0059
Email: kmtuan@mic.gov.vn  

b) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:
Trung tâm phát triển thông tin, truyền thông cơ sở
- Phòng Hành chính - Tổng hợp
- Phòng Thông tin và phát triển dịch vụ
 
 
Cục Thông tin cơ sở có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 689/QĐ-BTTTT ngày 10/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin cơ sở và Quyết định số 881/QĐ-BTTTT ngày 22/06/2021 sửa đổi Điều 3 Quyết định số 689/QĐ-BTTTT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin cơ sở.