Vụ Bưu chính

3/10/2016 3:30:00 PM


Vụ Bưu chính là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bưu chính, chuyển phát theo quy định của pháp luật.
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 7)
Điện thoại: 024.38226625; Fax: 024.38226954
 
Vụ trưởng:
Bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh
ĐT: 024. 39438285
 
Phó Vụ trưởng:
- Bà Vũ Thu Thủy
ĐT: 024.36332828
Email: vtthuy@mic.gov.vn   
 
- Bà Hoàng Bảo Ngọc
ĐT: 024. 38227066
 
- Ông Vũ Chí Kiên

Email: vckien@mic.gov.vn

 
Vụ Bưu chính có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1438/QĐ-BTTTT ngày 30/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính.