Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam

4/24/2012 9:18:22 AM


Thông tư số 25/2011/TT-BTTTT ngày 26/9/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam