INFOGRAFIC: Đánh giá phát triển lĩnh vực An toàn thông tin quý I/2023

3/24/2023 11:09:00 AM

Trong Quý I/2023, lĩnh vực An toàn thông tin có sự phát triển đáng ghi nhận. Cụ thể: Doanh thu đạt 252,8 tỷ đồng (tăng 33,4% cùng kỳ năm 2022); lợi nhuận đạt  20,22 tỷ đồng (tăng 33,1% so với cùng kỳ năm 2022), theo đó nộp Ngân sách: 21,8 tỷ đồng (tăng 50,6% so với cùng kỳ năm 2022).


Infografic-3-an-toàn-thông-tin-quy-I-2023.png 

Thảo Anh