Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản mua sắm tập trung năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

12/7/2022 9:23:00 AM


Quyết định số 2218/QĐ-BTTTT ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản mua sắm tập trung năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.