Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo về việc bán đấu giá tài sản

10/20/2022 3:43:00 PM


 Thông báo số 664/TB-VP ngày 14/10/2022 của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông.