V/v hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT

7/4/2022 4:50:00 PM

Công văn 2361/BTTTT-KHCN ngày 17 tháng 6 năm 2022 về việc hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT.