Biểu đồ phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021

11/11/2021 2:45:00 PM


20211224-m01.jpg

20211224-m02.jpg

20211228-m10-bc.jpg

20211228-m12-vt.jpg

20211228-m13-UDCNTT.jpg

20211228-m14-ATTT.jpg

20211228-m11-ict.jpg

20211224-M06.jpg

BBT