Thông báo kết quả thi vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của Cục Thông tin cơ sở

12/3/2020 12:16:00 PM

 Xem chi tiết Thông báo số 14/TB-HĐTTCC ngày 2/12/2020

Kèm theo


Cục TTCS