Kết luận thanh tra về việc thanh tra Nhà xuất bản Thông tấn

6/5/2020 1:24:00 PM

Kết luận số 17/KL-CXBIPH ngày 29/5/2020.


Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.