Tài liệu hướng dẫn việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến của các bộ, ủy ban nhân dân các cấp

8/26/2019 8:58:00 AM


Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.