Điều 3.3.LQ.24. Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử