Công đoàn Ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam

5/6/2016 9:24:00 AM


 Địa chỉ: 13 ngõ Hàng Bột, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37741569              Fax: 024.39720236

Email: congdoantttt@mic.gov.vn

Website: http://congdoantttt.org.vn/

Chủ tịch:

Ông Chu Văn Bình

Điện thoại: 024.32321700

Email: cvbinh@mic.gov.vn

 Phó Chủ tịch:

- Ông Trần Vũ Hà

Điện thoại: 024.32321705

Email: tvha@mic.gov.vn

- Bà Tăng Thị Hoa

Điện thoại: 024.37741579

Email: tthoa@mic.gov.vn

Văn phòng:

Chánh Văn phòng: Ông Thái Bình Thịnh

Điện thoại: 024.32321707

Email: tbthinh@mic.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thanh Bình

Ban Tổ chức:

Trưởng ban: Ông Lê Văn Quang

Điện thoại: 024.37741571

Email: lv_quang@mic.gov.vn

Ban Tài chính:

Trưởng ban: Ông Nguyễn Anh Đức

Điện thoại: 024.37741579

Ủy ban kiểm tra:

Chủ nhiệm: Ông Lã Văn Thanh

Điện thoại: 024.37741568

Email: lvthanh@mic.gov.vn

Ban Tuyên giáo:

Trưởng ban: Ông Phạm Xuân Hiên

Điện thoại: 024.37741582

Email: pxhien@mic.gov.vn

Ban Chính sách - Pháp luật:

Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Sung

Điện thoại: 024.32373239

Email: nvsung@mic.gov.vn

Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Bá Minh

Ban Nữ công:

Trưởng ban: Bà Nguyễn Thúy Lan

Điện thoại: 024.32444350

Email: nt_lan@mic.gov.vn