Tổng hợp kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 sử dụng nguồn vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Internet Việt Nam

3/1/2015 2:59:00 PM

 Quyết định số 171/QĐ-BTTTT ngày 06/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Internet Việt Nam.


 Dự án chuẩn bị đầu tư

+ Xây dựng trạm biến áp thứ 2 cho Nhà trạm Trung tâm Internet Việt Nam tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện thạch thất, Hà Nội
Kế hoạch vốn năm 2015: 500.000.000 đồng
 
Dự án đã hoàn thành năm 2014
+ Dự án xây dựng Nhà trạm Trung tâm Internet Việt Nam tại khu công nghiệp Đà Nẵng
Tổng mức đầu tư: 32.213.290.000 đồng
+ Xây dựng nhà trạm Trung tâm Internet Việt Nam tại khu công nghệ cao Hòa Lạc
Tổng mức đầu tư: 44.545.000.000 đồng
+ Xây dựng hệ thống dự phòng, ứng cứu sự cố hệ thống mạng dịch vụ DNS quốc gia, VNIX tại Hòa Lạc
Tổng mức đầu tư: 29.252.650.000 đồng
+ Tăng cường năng lực, mở rộng hệ thống DNS, VNIX, tài nguyên
Tổng mức đầu tư: 24.131.280.000
+ Xây dựng Nhà trạm Trung tâm Internet Việt Nam tại khu chế xuất Tân Thuận
Tổng mức đầu tư: 54.392.510.000 đồng
+ Xây dựng hạ tầng phòng máy chủ DNS quốc gia, VNIX tại Khu chế xuất Tân Thuận – Tp. HCM
Tổng mức đầu tư: 24.090.020.000 đồng
 
Dự án khởi công mới
+ Xây dựng trạm biến áp cho Nhà trạm Trung tâm Internet Việt Nam tại Khu công nghiệp Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng
Tổng mức đầu tư:  7.202.710.000 đồng
+ Tăng cường năng lực, mở rộng hệ thống trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX
Tổng mức đầu tư: 18.428.220.000 đồng
+ Xây dựng hệ thống quản lý điều hành mạng (NOC)
Tổng mức đầu tư: 23.688.070.000 đồng
+ Xây dựng hệ thống tin học hóa phục vụ quản lý, điều hành chung của Trung tâm VNNIC
Tổng mức đầu tư: 21.895.540.000 đồng.