Điều 3.2.LQ.10. Thanh tra về công nghệ thông tin

12/25/2015 10:34:43 AM


Điều 3.2.LQ.10. Thanh tra về công nghệ thông tin
(Điều 10Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
1. Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về công nghệ thông tin.

2. Tổ chức và hoạt động của thanh tra về công nghệ thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.