Điều 3.2.LQ.65. Nguyên tắc hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin

12/29/2015 2:04:44 PM


Điều 3.2.LQ.65. Nguyên tắc hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin
(Điều 65Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
Tổ chức, cá nhân Việt Nam hợp tác về công nghệ thông tin với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi.