Cục Viễn thông mời chào hàng cạnh tranh

10/23/2013 12:00:00 AM


Cục Viễn thông mời chào hàng cạnh tranh "Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 240 trạm BTS VMS".

Thông tin chi tiết tại đây.