Cục Tần số vô tuyến điện mời thầu

3/14/2012 9:30:11 AM


* Mời thầu các máy phân tích phổ dải tần đến 18GHz và các thiết bị phụ trợ kèm theo thuộc dự án: Đầu tư máy phân tích phổ cầm tay cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực và Trung tâm Kỹ thuật (Chi tiết)

* Mời thầu mua sắm các máy phân tích phổ dải tần đến 18GHz và các thiết bị phụ trợ kèm theo thuộc dự án: Đầu tư máy phân tích phổ cầm tay cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực và Trung tâm Kỹ thuật (Chi tiết)
* Mời thầu mua sắm thiết bị kiểm soát vệ tinh băng Ku và C thuộc dự án cung cấp và lắp đặt 01 hệ thống ăng ten băng tần Ku và C

+ Mời thầu mua sắm 08 thiết bị thu đo xách tay và các thiết bị phụ trợ kèm theo thuộc dự án đầu tư 08 thiết bị thu đo xách tay cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực (Chi tiết)* Mời thầu mua sắm 02 xe ô tô và thiết bị phụ trợ để lắp đặt thiết bị định hướng băng rộng thuộc dự án mua sắm 02 xe ô tô để lắp đặt thiết bị định hướng băng rộng (Chi tiết)

* Mời thầu mua sắm, lắp đặt 02 xe kiểm soát lưu động và các thiết bị phụ trợ kèm theo thuộc dự án đầu tư 02 trạm kiểm soát lưu động cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV và VII (Chi tiết)
* Mời thầu mua sắm 18 máy thu kiểm soát và các thiết bị phụ trợ kèm theo thuộc dự án trang bị các máy thu HF/V-UHF cho các Trung tâm Tần số VTĐ khu vực...(Chi tiết)
* Mời thầu sản xuất và lắp dựng cột anten (gói thầu số 2) thuộc dự án đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I (Chi tiết)
* Mời thầu cung cấp hệ thống đo và giám sát mạng không dây (Chi tiết)
* Trang bị 18 máy định vị vệ tinh GPS cho 09 Trung tâm thuộc Cục Tần số vô tuyến điện” thuộc Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2009 của Cục Tần số vô tuyến điện (Chi tiết)
* Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB tháng 7 năm 2010 (Chi tiết)