Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị chuyên ngành phục vụ tác nghiệp báo chí

7/29/2009 3:12:59 PM


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Địa điểm xây dựng: Hà Nội

3. Lĩnh vực: Văn hóa thông tin

4. Thời gian thực hiện: 2009-2010

5. Kinh phí dự án: 26.286 triệu đồng

6. Tình trạng dự án: Đang thực hiện