Phí và lệ phí kiểm định

5/1/2013 10:22:00 AM


 

Được Quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BTC ngày 11/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.