Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Thông tư Quy định công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước ngoài; công nhận chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài

Ngày bắt đầu 31/03/2024 Ngày hết hạn 31/05/2024


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định về cơ sở dữ liệu dùng chung

Ngày bắt đầu 30/03/2024 Ngày hết hạn 30/05/2024Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc hỗ trợ đồng thời mạng thông tin di động NR và E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến”

Ngày bắt đầu 28/03/2024 Ngày hết hạn 28/05/2024
Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT, Thông tư số 05/2016/TT-BTTTT và Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT

Ngày bắt đầu 27/03/2024 Ngày hết hạn 27/05/2024


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết hoạt động bán buôn trong viễn thông

Ngày bắt đầu 29/02/2024 Ngày hết hạn 29/04/2024


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông

Ngày bắt đầu 29/02/2024 Ngày hết hạn 29/04/2024Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư quy định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

Ngày bắt đầu 22/02/2024 Ngày hết hạn 22/04/2024


Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý