Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 06/03/2021

TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ PHÙ HỢP

Danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg

18/07/2019 08:29 SA Xem cỡ chữ

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại;
 
Thực hiện Quyết định số 287/QĐ-BTTTT ngày 15/3/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng đánh giá sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ;
 
Thực hiện văn bản số 2290/BTTTT-CATTT ngày 17/7/2018 của Cục An toàn thông tin hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật;
 
Xét đề nghị của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại có khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg;
 
Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ theo danh sách như sau:
 
STT
Thông tin sản phẩm
Nhà cung cấp
Kết quả đánh giá
1
Tên sản phẩm: Giải pháp tổng thể phòng chống virus cho các cơ quan, doanh nghiệp Bkav Endpoint AI.
Công ty Cổ phần phần mềm diệt virus Bkav
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
2
Tên sản phẩm: Viettel Endpoint Detection & Response (VEDR).
Công ty An ninh mạng Viettel, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
3
Tên sản phẩm: CMC Malware Detection and Defence.
Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
4
Tên sản phẩm: Veramine Advanced Endpoint Security Suite.
Công ty Veramine
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
 
 
(Danh mục sẽ được tiếp tục cập nhật theo kết quả đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin))

Cục An toàn thông tin

Lượt truy cập: 2622

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)