Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 07/12/2023

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Danh sách các đề tài xây dựng tiêu chuẩn năm 2007

08/07/2009 10:19 SA Xem cỡ chữ

Số TT

Tên đề tài

Đơn vị thực hiện

1

Xây dựng tiêu chuẩn về giao thức quản lý chứng thư số

Cục UDCNTT

2

Xây dựng tiêu chuẩn về lưu trữ, truy xuất chứng thư số

Cục UDCNTT

3

Xây dựng tiêu chuẩn về kiểm tra trạng thái chứng thư số

Cục UDCNTT

4

Nghiên cứu chọn lọc các quy tắc quản lý an toàn thông tin bắt buộc áp dụng cho các hệ thống thông tin ở Việt Nam

VNCERT

5

Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống quản lý an toàn thông tin.

VNCERT

6

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn mô hình tổng quát đánh giá cho an toàn thông tin

VNCERT

7

Xây dựng tiêu chuẩn về Khuôn dạng và nội dung chứng thư số

Viện KHKT BĐ

8

Xây dựng tiêu chuẩn về Khuôn dạng danh sách chứng thư số bị thu hồi

Viện KHKT BĐ

9

Nghiên cứu tiêu chí và hướng dẫn đánh giá sản phẩm phần mềm

Viện KHKT BĐ

10

Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật tín hiệu truyền hình số mặt đất trong hệ thống quảng bá video số

Viện KHKT BĐ

11

Xây dựng tiêu chuẩn thùng nhận thư cho khu nhà chung cư cao tầng

Viện KHKT BĐ

12

Xây dựng quy phạm an toàn điện trong bưu chính viễn thông

Viện KHKT BĐ

13

Thu thập, xử lý, giới thiệu tóm tắt các tài liệu của các tổ chức quốc tế về BCVT và CNTT

Viện KHKT BĐ

14

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn và các bài đo kênh thuê riêng SDH tốc độ 155Mbit/s và 622Mbit/s

Học viện CNBCVT

15

Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị điều khiển xa bằng sóng vô tuyến hoạt động trong phạm vi hẹp giải tần từ 25 Mhz đến 1000 Mhz

Cục QLCL

16

Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và phương pháp đo đánh giá chất lượng thiết bị vô tuyến điểm-đa điểm dải tần 10-23 GHz

Viện KHKT BĐ

17

Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và phương pháp đo đánh giá chất lượng hệ thống nhận dạng tàu biển (AIS) trong hệ thống báo hiệu hàng hải

Viện KHKT BĐ

18

Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và phương pháp đo đánh giá chất lượng thiết bị Immarsat F dùng trong hệ thống cứu nạn GMDSS

Viện KHKT BĐ

19

Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và phương pháp đo đánh giá chất lượng thiết bị ADSL2 và ADSL2+ dùng cho mạng nội hạt

 

Viện KHKT BĐ

20

Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và phương pháp đo đánh giá thiết bị truy nhập vô tuyến băng rộng dải tần 2-11 GHz dùng công nghệ OFDM (WiMax IEEE 802.16a)

Viện KHKT BĐ

21

Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và phương pháp đo đánh giá chất lượng thiết bị vô tuyến điểm-đa điểm, dải tần 1-3 GHz, sử dụng các loại công nghệ truy nhập khác nhau (TDMA, DS-CDMA, HF-CDMA, FDMA

Viện KHKT BĐ

22

Xây dựng tiêu chuẩn thiết bị truyền thanh quảng bá AM.

 

Viện KHKT BĐ

23

Xây dựng tiêu chuẩn thiết bị truyền thanh quảng bá FM.

 

Viện KHKT BĐ

24

Rà soát, chuyển các tiêu chuẩn ngành sang Quy chuẩn kỹ thuật hoặc Tiêu chuẩn Việt Nam (nhóm tiêu chuẩn thiết bị đầu cuối sử dụng kênh thuê riêng).

Viện KHKT BĐ

25

Rà soát, chuyển các tiêu chuẩn ngành sang Quy chuẩn kỹ thuật hoặc Tiêu chuẩn Việt Nam (nhóm tiêu chuẩn điện thanh cho các thiết bị đầu cuối).

Viện KHKT BĐ

26

Rà soát, chuyển các tiêu chuẩn ngành sang quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn Việt Nam (nhóm tương thích điện từ).

Viện KHKT BĐ

27

Rà soát, chuyển đổi nhóm các tiêu chuẩn thiết bị VSAT sang quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn Việt Nam

Viện KHKT BĐ

28

Rà soát, chuyển đổi nhóm các tiêu chuẩn phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EIRP) sang quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn Việt Nam

Viện KHKT BĐ

29

Rà soát, chuyển đổi nhóm các tiêu chuẩn thiết bị điện thoại thuộc hệ thống GMDSS sang quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn Việt Nam

Viện KHKT BĐ

30

Rà soát, chuyển đổi nhóm các tiêu chuẩn thiết bị điện báo và thiết bị phát đáp ra đa thuộc hệ thống GMDSS sang quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn Việt Nam

Viện KHKT BĐ

31

Rà soát bộ tiêu chuẩn máy tính cá nhân để bàn

Viện KHKT BĐ

 

TBT

Lượt truy cập: 2868

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)