Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 22/04/2024

Các văn bản quản lý về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật

Xem cỡ chữ

Cơ sở pháp lý chung

1. Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/06/2006

2. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

3. Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

4. Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

5. Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử.

6. Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

7. Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

Quy định xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

1. Thông tư số 13/2019/TT-BTTTT ngày 22/11/2019 quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 Quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu.

3. Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

4. Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

5. Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT ngày 05/12/2019 Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.

6. Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT ngày 23 tháng 9 năm 2020 quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông.

7. Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT ngày 01/07/2011 Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước.

8. Thông tư số 23/2021/TT-BTTTT ngày 13/12/2021 bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30/07/2010 và Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT ngày 26/10/2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông.

9. Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT ngày 30/11/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với trung tâm dữ liệu.

Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

1. Báo cáo về tiêu chuẩn truyền thông và trao đổi thông tin phục vụ xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam – tháng 12/2021 (tải về)

2. Báo cáo định hướng tiêu chuẩn phục vụ quản lý kỹ thuật nền tảng số - tháng 12/2023 (tải về)

3. Hướng dẫn tiêu chuẩn áp dụng cho nền tảng số Việt Nam (Phiên bản 1.0) – tháng 12/2023 (tải về)

Lượt truy cập: 28031

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )