Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 07/12/2023

Tiêu chuẩn, Chất lượng và Đánh giá phù hợp

Danh mục Tiêu chuẩn ngành dự kiến được chuyển sang Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

(09/07/2009)
1. Tiêu chuẩn ngành được chuyển đổi không phải sửa đổi nội dung
2. Tiêu chuẩn ngành phải được rà soát, sửa đổi về nội dung trước khi chuyển đổi

Danh mục Tiêu chuẩn ngành dự kiến được chuyển sang Tiêu chuẩn quốc gia

(09/07/2009)
1. Tiêu chuẩn ngành được chuyển đổi không phải sửa đổi nội dung
2. Tiêu chuẩn ngành phải được rà soát, sửa đổi về nội dung trước khi chuyển đổi