Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
42/BC-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Báo cáo Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Báo cáo Tổng kết tình hình 10 năm thi hành Luật công nghệ thông tin năm 2006 10/07/2018
3178/BTTTT-QLDN Bộ Thông tin và Truyền thông Báo cáo Lĩnh vực khác Về việc Báo cáo thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP Quý III năm 2016 14/09/2016
08/BC-BCĐ Khác Báo cáo Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 721/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015 12/08/2013
2668/KH-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Báo cáo Thông tin, tuyên truyền, Lĩnh vực khác Triển khai chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 03/10/2012
22/BC-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Báo cáo Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Tình hình thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 3/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước 18/04/2011
2229/BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông Báo cáo Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông V/v hoàn thiện phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 14/07/2010
28/BC-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Báo cáo Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Lĩnh vực khác Sơ kết thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực Quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (Đề án 30) 31/05/2010
1331/BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông Báo cáo Lĩnh vực khác Kính gửi: Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ 07/05/2010