Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
11/2022/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Cơ cấu tổ chức Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 29/07/2022
09/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông 29/06/2018
2136/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ 28/11/2017
11/TTLB Liên bộ, Ngành Thông tư Thông tin, tuyên truyền Hướng dẫn thực hiện chính sách tài trợ đối với xuất bản, báo chí 20/02/1993