Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
02/QC-VPCP-BTTTT Liên bộ, Ngành Quy chế Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Phối hợp trong công tác xây dựng phát triển Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông 20/09/2018
3501/QĐ-KHCN Liên bộ, Ngành Quyết định Lĩnh vực khác Về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2013 21/12/2012
859/QĐ-BXD Liên bộ, Ngành Quyết định Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ xây dựng năm 2013 21/09/2012
1857/QĐ-BTP Liên bộ, Ngành Quyết định Lĩnh vực khác Về việc đính chính thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch 26/06/2012
3955/VPCP-HTQT Liên bộ, Ngành Công văn điều hành Lĩnh vực khác Về việc rà soát lại chủ trương đầu tư dự án GIDC bằng nguồn vốn ODA của Hàn Quốc 01/06/2012
752/CTr-BTTTT-TWĐTN Liên bộ, Ngành Công văn điều hành Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Triển khai phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2017 30/03/2012
633/QĐ-BXD Liên bộ, Ngành Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy chế Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng 22/06/2011
1200/QĐ-BKHCN Liên bộ, Ngành Quyết định Lĩnh vực khác Về việc ban hành Quy chế Triển khai, cung cấp trực tuyến dịch vụ công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 09/05/2011
60/TB-BTNMT-BTTTT Liên bộ, Ngành Thông báo Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về kết quả làm việc giữa Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên môi trường 31/03/2011
212/QĐ-BXD Liên bộ, Ngành Quyết định Lĩnh vực khác phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Bộ giai đoạn 2011-2015. 02/03/2011