Cục Xuất bản, In và phát hành thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

(Mic.gov.vn) - 

 Thông báo số 493/TB-CXBIPH ngày 01 tháng 6 ngày 2022 của Cục Xuất bản, In và phát hành.


 A.  VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng tối đa 04 chỉ tiêu công chức cho 02 vị trí việc làm,

B. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, MÔ TẢ CÔNG VIỆC, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

I. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

II. Mô tả công việc của các vị trí cần tuyển:

1. Vị trí 01: Chuyên viên quản lý hoạt động in

- Xây dựng tiêu chuẩn, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân ngành in;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan về chính sách pháp luật trong lĩnh vực in; thực hiện dịch vụ công trực tuyến

- Quản lý, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu thiết bị ngành in, quản lý thiết bị ngành in theo quy định;

- Phối hợp thực hiện các báo cáo, yêu cầu của các đơn vị có liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

2. Vị trí 02: Chuyên viên quản lý hoạt động phát hành xuất bản phẩm

- Thẩm định hồ sơ, trình, cấp, tạm đình chỉ, thu hồi các loại giấy phép, giấy xác nhận đăng ký trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm;

- Tham mưu tổ chức hoạt động triển lãm, hội chợ sách trong nước và quốc tế;

- Xây dựng kế hoạch, tham gia tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, phổ biến kiến thức pháp luật về lĩnh vực phát hành;

- Soạn thảo, biên tập văn bản hướng dẫn, tài liệu bồi dưỡng về lĩnh vực phát hành;

- Tham mưu giải quyết kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân thuộc phạm vi lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm;

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm khi được Cục trưởng phân công;

- Tham gia các đề án, đề tài khoa học có liên quan đến lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm;

- Phối hợp thực hiện các báo cáo, yêu cầu của các đơn vị có liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

* Nội dung chi tiết xem tại Thông báo số 493/TB-CXBIPH.

Cục Xuất bản, In và phát hành

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)