Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên và tương đương lên chuyên viên chính và tương đương năm 2021


"Căn cứ Quyết định số 1971/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ chuyên viên và tương đương lên chuyên viên chính và tương đương năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông,

Hội đồng thi đã tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính và tương đương năm 2021 theo đúng các quy định hiện hành.

Sau khi hoàn thành việc chấm thi, Hội đồng thi đã thông báo kết quả thi đến các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức tham dự kỳ thi để cơ quan, đơn vị thông báo cho công chức, viên chức tham dự kỳ thi được biết.

Hội đồng thi thông báo để các đơn vị, công chức, viên chức được biết.”

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính và tương đương năm 2021

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)