Cơ cấu tổ chứcLÃNH ĐẠO VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 
LÃNH ĐẠO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
 
KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU
 
KHỐI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
 
CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
 
CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC BỘ

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )