Quyết định của Thủ tướng Về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng lưới bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế.


Quyết định41/2001/QĐ-TTg ngày 3/8/2011 của Thủ tướng Về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng lưới bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)