Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông


Quyết định 49/2008/QĐ-BTTTT ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)