Thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz)

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 20/02/2024, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia ban hành thông báo số 403/2024/TB và Quy chế cuộc đấu giá số 16-B1/2024/QC-ĐG đối với tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz).

Toàn văn Thông báo và Quy chế đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz).


Cục Tần số Vô tuyến điện

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)