Kết quả thi tuyển viên chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông năm 2023


Ngày 01/02/2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông đã có thông báo số 04/TB-HĐTDVC thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2023.

Nội dung thông báo xem tại đây.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)