Người phát ngôn của Bộ Thông tin và Truyền thông


Họ và tên: Nguyễn Thanh Lâm

Chức vụ: Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

ThutruongLam.png

Tại Quyết định số 2345/QĐ-BTTTT ngày 27/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông thông tin và Truyền thông về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)