Tối ưu hóa quản lý dữ liệu của cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - 

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan, tổ chức khác; không cung cấp thông tin qua hình thức văn bản giấy đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin; không thu phí việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước.


Đó là những điểm nổi bật trong quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu trong Luật Giao dịch điện tử sửa đổi 2023 sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024.

Tạo lập, thu thập dữ liệu

Để thúc đẩy phát triển chính phủ số, việc tạo lập, thu thập dữ liệu, phát triển dữ liệu số đóng vai trò quan trọng, nêu được luật quy định ưu tiên thực hiện ở mức độ cao nhất để phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

20231220-pg1-ketnoichia-sẻ-dl.jpg

Ảnh minh hoạ

Để thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ sau này, việc tạo lập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước phải sử dụng thống nhất bảng mã danh mục dùng chung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, thống nhất với dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đặc biệt, phát triển chính phủ điện tử là nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, giảm bớt giấy tờ, thủ tục, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, Luật quy định rõ: Cơ quan nhà nước không được thu thập, tổ chức thu thập lại dữ liệu hoặc yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại dữ liệu mà cơ quan đó đang quản lý hoặc dữ liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng kết nối, chia sẻ, trừ trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu phục vụ cập nhật hoặc sử dụng cho mục đích xác minh, thẩm tra dữ liệu hoặc dữ liệu đó không bảo đảm yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc pháp luật có quy định khác.

Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ tổng hợp và công bố danh sách các cơ quan cung cấp dữ liệu, danh mục dữ liệu được cung cấp, bảng mã danh mục dùng chung để cơ quan, tổ chức, cá nhân tra cứu, khai thác.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu

Kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước đóng vai trò hết sức quan trọng trong quản lý và điều hành hiệu quả công việc của chính phủ. Chia sẻ dữ liệu giúp các cơ quan nhà nước làm việc một cách hiệu quả hơn, tránh lặp lại công việc và giảm thiểu sự chồng chéo trong quản lý.

Do đó, Luật quy định, cơ quan nhà nước có trách nhiệm bảo đảm khả năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ giao dịch điện tử.

Đồng thời, cơ quan nhà nước có trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan, tổ chức khác; không cung cấp thông tin qua hình thức văn bản giấy đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin. Đặc biệt không thu phí việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước.

Cơ quan nhà nước phải áp dụng phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tuyến trên môi trường mạng giữa các hệ thống thông tin của cơ quan cung cấp dữ liệu và cơ quan, tổ chức khai thác dữ liệu, trừ trường hợp thông tin liên quan đến bí mật nhà nước hoặc yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)