Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

(Mic.gov.vn) - 

 Công văn số 679/BTTTT-VP ngày 01/03/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 21/BDN ngày 12/01/2023 về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị có hướng dẫn địa phương một số quy định pháp lý về đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước như định mức kinh tế kỹ thuật về công nghệ thông tin; quy định về việc cơ quan thẩm định, xác định giá thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Sau khi nghiên cứu, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) có ý kiến trả lời như sau:

Các quy định pháp lý về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đã được Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan xem xét, ban hành, cụ thể:

- Quốc hội ban hành Luật Đầu tư công;

- Chính phủ đã ban hành: Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Bộ TTTT đã ban hành 05 Thông tư quy định chi tiết, gồm: Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020 hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí; Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020 quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm;

- Các định mức kinh tế - kỹ thuật cũng đã được ban hành khá đầy đủ như[1]: Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước…;

- Hướng dẫn thẩm định, xác định giá thuê dịch vụ CNTT được quy định tại Điều 53, 55, 56 Nghị định 73/2019/NĐ-CP và Thông tư 12/2020/TT-BTTTT.

Đề nghị địa phương phổ biến cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, chủ đầu tư dự án đầu tư công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh nắm vững và thực hiện đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc, khó khăn, địa phương gửi nội dung cụ thể để Bộ TTTT nghiên cứu, trả lời, hướng dẫn.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh để trả lời cử tri./.

 


[1]Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng CNTT và Quyết định số 1235/QĐ-BTTTT ngày 04/9/2014 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng CNTT; Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 về việc công bố Định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng CNTT; Quyết định số 2331/QĐ-BTTTT ngày 15/12/2017 công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng CNTT; Quyết định số 1872/QĐ-BTTTT ngày 14/11/2018 của công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở; Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 về việc hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ; Công văn số 3228/BTTTT-VCL ngày 24/10/2011 hướng dẫn kiểm thử phần mềm nội bộ và Công văn số 3787/BTTTT-THH ngày 26/12/2014 hướng dẫn phương pháp xác định chi phí kiểm thử chất lượng phần mềm; Công văn số 1951/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/7/2013 hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN; Công văn số 2519/BTTTT-KHTC ngày 04/9/2014 đơn giá lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin; Quyết định 129/QĐ-BTTTT ngày 03/2/2021 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)