Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

(Mic.gov.vn) - 

 Công văn số 674/BTTTT-VP ngày 01/03/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 2081/BDN ngày 30/12/2022 về kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị Bộ sớm xây dựng và ban hành bộ tài liệu dùng chung trong công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông trong thực hiện Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến trả lời như sau:

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1863/QĐ-BTTTT ngày 05/10/2022 về việc giao nhiệm vụ và phê duyệt kế hoạch thực hiện nội dung nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông thuộc Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 cho đơn vị chuyên môn của Bộ (Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông) triển khai thực hiện. Dự kiến tháng 4, năm 2023 Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành bộ tài liệu dùng chung trong công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông, để các bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng theo đặc thù lĩnh vực và địa bàn.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn để trả lời cử tri./.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)