Thư mời mua tài sản thanh lý


 Thực hiện Quyết định số 1337/QĐ-VP ngày 16/8/2022, của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc lựa chọn hình thức thanh lý tài sản, vật tư thu hồi sau dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở Bộ và Quyết định số 1354/QĐ-VP ngày 18/8/2022 của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt hình thức thanh lý tài sản phục vụ quản lý dự án của Ban Quản lý dự án phát triển Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo bán thanh lý tài sản vật tư thu hồi sau dự án cải tạo trụ sở làm việc và công cụ là máy móc thiết bị văn phòng đã qua sử dụng lâu năm, hết khấu hao, cũ hỏng không khắc phục được cho các cá nhân, đơn vị có nhu cầu, chi tiết như sau:

1. Đơn xin tham dự mua tài sản thanh lý.

(Chi tiết phụ lục 01 kèm theo)

2. Danh mục tài sản, công cụ, vật tư đề nghị bán thanh lý: 02 Lô.

(Chi tiết phụ lục 02 kèm theo)

3. Giá đề nghị bán thanh lý:

Tổng danh mục tài sản, vật tư 2 Lô: 31.584.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu, năm trăm tám mươi bốn ngàn đồng chẵn./.).

4. Hình thức thanh lý: Bán chỉ định.

5. Địa chỉ và thời gian tiếp nhận thông tin và hồ sơ mua tài sản.

Địa chỉ: Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, trụ sở số 18 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 08042881.

Thời gian từ ngày 07/11/2022 đến ngày 08/11/ 2022 (trong giờ hành chính)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)