Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Đà Nẵng

(Mic.gov.vn) - 

 Thông báo số 1894/TB-CBĐTW- HĐTD ngày 29/12/2021 của Cục Bưu điện Trung ương. 


 Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Căn cứ Công văn số 1254/BTTTT-TCCB ngày 26/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương.

Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-CBĐTW ngày 18/10/2021 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương.

Căn cứ kết quả thi tuyển vòng 1 (thi trắc nghiệm) kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Đà Nẵng

Hội đồng thi tuyển công chức Cục Bưu điện Trung ương thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1.  Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (xin gửi kèm thông báo này);

2. Thời gian tổ chức thi tuyển thi Vòng 2 (thi phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành): Tổ chức thi ngày 31/12/2021. Thời gian bắt đầu từ 08 giờ 00 phút;

3. Địa điểm tổ chức thi tuyển: Trụ sở Bưu điện T26, Cục Bưu điện Trung ương, số 73 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương thông báo để thí sinh được biết và thực hiện./. 

* Toàn văn thông báo xem tại đây.

Cục Bưu điện Trung ương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)